Projekt dofinansowany z Funduszy Unii Europejskiej

Dofinansowanie Projektu Nr POPW.01.02.00-28-0056/22 „Zwiększenie konkurencyjności firmy mBoat Patryk Tyszko dzięki ekspansji na rynki zagraniczne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej Wnioskodawcy na rynku międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem rynków chorwackiego i niemieckiego. Realizacja projektu internacjonalizacji znajduje uzasadnienie zarówno w kontekście obecnej sytuacji Wnioskodawcy tj. odnalezienie się na rynku odbudowującym się po pandemii koronawirusa jak i dalszych planów ekspansji – zwiększenie znaczenia eksportu. Realizacja przedmiotowego projektu będzie odpowiedzią na potrzebę rozwoju przedsiębiorstwa, poprzez wejście Wnioskodawcy na rynki zagraniczne, a co za tym idzie poszerzania grona odbiorców swoich produktów. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca pozyska wiarygodnych partnerów handlowych na rynkach docelowych, zwiększy rozpoznawalność swojej marki dzięki czemu zyska odbiorców końcowych na rynkach zagranicznych. Ugruntowanie pozycji rynkowej, a tym samym wzrost sprzedaży pozwolą firmie na podjęcie kolejnych działań rozwojowych.

Planowane efekty

Oczekiwanymi efektami internacjonalizacji (realizacji projektu) będą:

 • zwiększenie rozpoznawalności marki mBoat w Europie
 • rozszerzenie dotychczasowej bazy klienckiej, dostęp do nowych rynków zbytu
 • pozyskanie nowego know-how w związku z uczestnictwem w wydarzeniach branżowych i wymianą doświadczeń z innymi podmiotami działającymi w branży
 • zbudowanie zagranicznej sieci dystrybucyjnej, nawiązanie współpracy z podmiotami działającymi na rynkach europejskich (ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiego i chorwackiego)
 • zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa w związku ze wzrostem wolumenu sprzedaży produktów i usług
 • pozyskanie nowych kompetencji przez właściciela firmy w związku z realizacją przedsięwzięć promocyjnych (w tym udziału w wydarzeniach targowych)

W ramach projektu Beneficjent:

 • zlecił opracowanie modelu biznesowego
 • zlecił wykonanie szczegółowej strategii marki
 • zakupił środki trwałe – narzędzia i halę namiotową
 • zlecił opracowanie nowego projektu wzorniczego
 • wytworzył materiały reklamowe
 • przygotuje nową stronę internetową
 • weźmie udział w dwóch imprezach targowych

Wartość projektu

Wydatki ogółem: 425 214 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego: 297 245 PLN